OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

TATRANSKÁ ABECEDA

Amfibolit - premenená hornina, patriaca medzi kryštalické bridlice. Sú to masívne tmavosivé horniny, nevýrazne bridličnaté, s častou lineáciou amfibolov. Vznikajú pri nízkom až strednom, ale aj pri vysokom tlaku, pri teplote 500 – 700 °C. Názov amfibolit je odvodený od prevládajúceho minerálu amfibolu

Bridlica - alebo ílovitá bridlica je jemnozrnná usadená hornina, ktorá vznikla pri spevnením ílovitých sedimentov. Pri postupnom narastaní miery diagenézy vzniká postupný rad íl-ílovec-ílovitá bridlica. Patrí medzi najbežnejšie usadené horniny

Dolomit - hornina sedimentárneho pôvodu, zložená v prevažnej miere z minerálu rovnakého mena. Vzniká buď usadzovaním CaMg(CO3)2 v hypersalinnom vodnom prostredí, alebo častejšie dolomitizáciou usadených vápencov

Fylit - premenená hornina, vznikajúca premenou nízkeho stupňa (fácia zelených bridlíc) z ílovito-prachovitých sedimentov. Hlavné minerály tejto horniny sú kremeň, chlority a tmavé sľudy (sericit, biotit). Termín fylit je používaný pomerne nejednotne, väčšinou len na základe makroskopického pozorovania

Granit (Žula) - felzická hlbinná vyvretá hornina, ktorej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit

Granodiorit - felzická intruzívna hornina prechodného zloženia medzi granitom (žulou) a dioritom. Patrí do skupiny granitoidov. Tieto horniny, od ktorých je makroskopicky ťažko rozlíšiteľný sú si všetky veľmi podobné

Kremenec - kremenný arenit alebo  ortokvarcit je spevnená usadená hornina, typ pieskovca s viac ako 95% kremenných zŕn. Vzniká v plytkom morskom - pobrežnom alebo riečnom prostredí s vysokou dynamikou alebo je to eolický sediment

Migmatit - hornina hybridného charakteru, ktorá tvorí hranicu medzi premenenými a vyvretými horninami. Hornina sa skladá z dvoch zložiek, rulovej a granitoidnej. Často má podobu páskovaných rúl, od ktorých ho makroskopicky často nemožno rozlíšiť

Mylonit - metamorfovaná hornina, ktorá vznikla dynamometamorfózou za vyšších tlakov a teplôt z pôvodných hornín pozdĺž tektonických zón a následným spevnením

Rula - hornina zo skupiny premenených hornín. Obsahuje (podobne ako granit) kremeň, sľudy a živce. Od granitu sa líši zbridličnatením (plošným usporiadaním minerálov kolmo na smer tlaku). Ruly sa na Slovensku nachádzajú vo veporiku a všetkých jadrových pohoriach

Svor - premenená hornina, ktorá sa tvorí pri strednom stupni regionálnej premeny hornín. Niekedy tiež označovaný ako sľudnato-kremenná bridlica. Patrí do nižšej časti amfibolitovej fácie. Je zaraďovaný medzi kryštalické bridlice. Svor sa tvorí pri stredných až vyšších tlakoch a teplotách

Vápenec - sedimentárna hornina tvoriaca spolu s dolomitom štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme. V prevažnej miere (nad 80 %) je zložená z uhličitanu vápenatého (CaCO3) či už vo forme kalcitu, alebo aragonitu

Zlepenec - konglomerát, zriedkavo aj psefit je označenie pre spevnený ekvivalent štrkov. Tento názov sa vzťahuje len horniny s prevahou opracovaných (zaoblených) úlomkov väčších ako 2 mm, na ostrohranné úlomkové usadené horniny sa zvykne používať názov brekcia

 

Tróga - ľadovcové údolie alebo trog je údolím, ktoré vzniká pôsobením eróznej činnosti postupujúceho ľadovca. Prierez takéhoto údolia má tvar písmena „U“

Kar - ľadovcový kotol. Polkruhový záver zaľadnených dolín alebo výklenok vo svahu prehĺbený horským ľadovcom, ktorý sa v ňom vytvára. Ako pozostatok po ľadovci sa v kare zvyčajne nachádza ľadovcové jazierko (pleso)

Moréna - skalná suť, balvany a bloky, tvoriace val nesený ľadovcom. Materiál tvoriaci morénu je gravitačne nevytriedený, čo znamená že sa skladá z veľkých balvanov ako aj mikroskopického ílu. Sediment, ktorý sa tvorí po jej ústupe, sa nazýva til, v prípade že je spevnený hovoríme o tilite

Firn - starý zrnitý sneh na horách meniaci sa na ľad. Pribúdajúce vrstvy snehu stláčajú staré vrstvy snehu, vytláčajú z nich vzduch a menia ich na zrnitú masu, z ktorého postupne vzniká modrastý ľadovcový ľad

Batolit – obrovské hlbinné magmatické teleso, ktorého šírka rastie smerom do hĺbky a jeho spodná hranica nie je známa

Peň – zvislé teleso oválneho tvaru

Lakolit  - teleso oválneho tvaru, ktorý je vzhľadom k okolitým vrstvám uložený súhlasne

Pleso - označenie pre tatranské (prípadne nízkotatranské) jazero ľadovcového pôvodu. V Poľsku sa označujú staw, čo ale v podstate znamená akékoľvek jazierko

 

Prvohory - (paleozoikum alebo primér, starovek Zeme) je geologická éra, spadajúca pod eón fanerozoikum s trvaním približne 291 mil. rokov.

Paleozoikum sa rozdeľuje na šesť periód:

•          Perm

•          Karbón

•          Devón

•          Silúr

•          Ordovik

•          Kambrium

Druhohory - (mezozoikum alebo sekundér, stredovek Zeme) je geologická éra, spadajúca pod eón fanerozoikum, v poradí druhá po paleozoiku. Mezozoikum začalo sa pred 251 mil. rokov a skončilo sa pred 65,5 mil. rokov

Mezozoikum sa rozdeľuje na tri periódy:

•          Trias

•          Jura

•          Krieda

Treťohory - (terciér alebo novovek Zeme) je neformálne geologické obdobie, časť éry kenozoikum. Delí sa na Neogén a Paleogén

Štvrtohory - (kvartér, kvaternér, antropozoikum, antropogén) je súčasná perióda kenozoika, ktorá sa začala pred 2,588 miliónmi rokov. Kvartér bol obdobím opakujúcich sa klimatických zmien, glaciálov a interglaciálov. Prevažná väčšina dnešných rastlín a živočíchov má svojich priamych aj nepriamych predkov v tomto období. Delí sa na Pleistocén a Holocén

Pleistocén – viď štvrtohory

Glaciál - (ľadová doba alebo lingvisticky nesprávne doba ľadová,  alebo glaciálne obdobie je bežné iba vo význame časti štvrtohôr)

Würm - (iné názvy: posledná ľadová doba/posledný glaciál, štvrtá ľadová doba/štvrtý glaciál, piata ľadová doba/piaty glaciál) bol posledný, najmladší pleistocénny glaciál v alpskom delení zaľadnenia. Roku 1882 ho definoval A. Penck. Predchádza mu riss-würm a nasleduje po ňom holocén

 

Depresia - územie (forma reliéfu) s nadmorskou výškou menšou ako je v jeho okolí. Inak povedané: Forma reliéfu obkolesená vyvýšenými formami, negatívna forma georeliéfu. Opakom je elevácia

Erózia - (lat. erodere = vymieľať) je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. Na rozdiel od zvetrávania, ktorá je vlastným rozrušovaním, predstavuje erózia hlavne transport zvetraliny

Denudácia – znižovanie zemského povrchu v dôsledku exogénnych činiteľov (voda, vietor)

Chrbát - úzky pretiahnutý hrebeň v najvyššej časti pohoria

 

Endemit - druh alebo iná systematická jednotka (rod, trieda…), ktorá sa vyskytuje len na špecifickom území a nikde inde. Do úvahy sa berie iba jeho prirodzený výskyt

Relikt - organizmus (živočích alebo rastlina), ktorý sa zachoval na malom území ako pozostatok predchádzajúceho veľkého rozšírenia

Glaciálny relikt - relikt z ľadovej doby či ľadových dôb. Je to organizmus, ktorý bol v ľadových dobách rozšírený, ale spolu s ústupom ľadovcov zo sledovaného územia z tohto sledovaného územia do veľkej miery vymizol a zostal tam zachovaný len na obmedzených, preňho vhodných stanovištiach. Glaciálne relikty možno nájsť napríklad v Tatrách či Krkonošiach

aktualizované: 08.06.2016 13:47:44